Výzkum a vývoj

Naše společnost se již od svého založení intenzivně věnuje výzkumné činnosti a vývoji nových metod. Mezi nejznámější z nich patří především metoda Sociomapování a osobnostní dotazníky 4Elements a 4Learnings. Tyto metody neustále rozvíjíme, realizujeme vlastní výzkumné studie, jejichž výsledky publikujeme a prezentujeme na mezinárodních vědeckých konferencích. Výrazně podporujeme vývoj moderních technologií a nového software zejména v oblasti vizualizace dat.

Projekt OPPA

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Společnost QED GROUP zahájila projekt „Rozvoj vědeckých kompetencí“ v rámci Operačního Programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

V projektu usilujeme zejména o zvyšování odborné kvalifikace a vědeckých kompetencí mladých vědeckých pracovníků společnosti QED GROUP. Naším cílem je zvýšit jejich znalosti v oblasti vedení výzkumných projektů, posílit schopnost prezentace vědeckých výzkumů ve formě psaných příspěvků či prezentování na odborných akcích a naučit je dovednosti mentoringu. V neposlední řadě chceme podpořit networking mezi odbornou veřejností a posílit tak odbornou diskusi o závěrech výzkumů.

V průběhu projektu budeme rozvíjet klíčové vědecké kompetence našich vědeckých pracovníků, za které považujeme:

 • schopnost vést a mentorovat výzkumné studie
 • schopnost odborného psaní (scientific writing)
 • dovednost profesionálně prezentovat závěry vědeckých studií na odborných konferencích a seminářích
 • schopnost upořádat vlastní odborné semináře

K největšímu rozvoji kompetencí dochází při realizaci konkrétních činností, u nichž jsou tyto kompetence potřebné. V průběhu projektu jsou proto plánovány tyto aktivity:

 1. Vzdělávání vědeckých pracovníků - v rámci této aktivity budou rozvíjeny teoretické a praktické znalosti v oblastech vědeckého psaní, vědecké metodologie a psychometrie, statistického zpracování dat, odborného prezentování v anglickém jazyce.
 2. Kurzy mentoringu a mentoring studentů UK - vědecký pracovník by dle stanoveného kompetenčního modelu a analýzy potřeb měl ovládat kompetenci řízení výzkumu včetně vedení jiných odborných pracovníků. V rámci této aktivity bude proto zrealizován trénink mentoringu, poté bude následovat využití nabytých znalostí a dovedností v praxi formou mentorování výzkumných projektů ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.
 3. Psaní odborných článků pro recenzované časopisy – psaní odborných článků přispívá k rozvoji kritického myšlení a jejich otisknutím v odborných časopisech získávají vědečtí pracovníci akademické renomé. Během přípravy článků a jejich revize si cílová skupina osvojí dovednost práce se zdroji informací, schopnost sestavení správné struktury článku a adekvátního formulování textu, znalost formální stránky vědeckého textu, dovednost odborného psaní v angličtině a podobně.
 4. Účast na mezinárodních konfereních a kongresech - v průběhu projektu bude cílová skupina připravovat abstrakty a přihlašovat je na zvolené, předem vytipované konference a kongresy. Po přijetí příspěvku připraví členové cílové skupiny (za podpory a konzultací některého z odborných garantů projektu) svou prezentaci a následně se aktivně těchto akcí zúčastní.
 5. Pořádání odborných seminářů a vydání sborníku s odbornými příspěvky - semináře a vydání sborníku jsou důležitými aktivitami, během kterých bude moci cílová skupina uplatnit získané znalosti a dovednosti. Významné pro motivaci pracovníků je kontakt s odbornou veřejností, přímý užitek ze vzdělávání a jeho uplatnitelnost v praxi.

  Projekt je určen zaměstnancům společnosti QED GROUP a bude realizován v období 1. 4. 2010 – 30. 9. 2012 (30 měsíců). Vedoucí projektu: Anna Audrlická (anna.audrlicka@qedgroup.cz)

Mezinárodní výzkumné projekty

MARS 105 a MARS 500 (srpen 2006 až nyní): Po úspěšné účasti na pilotáži mezinárodního výzkumného projektu MARS 105, který byl pořádán Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a Institutem bio-medicínských problémů (IMBP), se nyní připravujeme na účast v navazujícím rozsáhlém výzkumu MARS 500.
Jeho cílem je sledování chování a jednání posádky izolované na 520 dní v kosmickém modulu při simulaci letu na Mars. Naše společnost v rámci tohoto projektu poskytuje podklady pro hodnocení skupinové struktury a dynamiky za využití metody sociomapování. Projekt MARS 500 začne v březnu 2010 a potrvá do roku 2011. Více o projektu se můžete dozvědět na stránkách
www.mars500.cz

Spolupráce s univerzitami

Další výzkumná činnost naší společnosti je založena na dlouhodobé spolupráci s akademickými subjekty, zejména s Univerzitou Karlovou v Praze. Každoročně přijímáme studenty na odborné stáže a přizýváme je k výzkumné činnosti v rámci předmětu Účast na psychologickém výzkumu, jehož odborným garantem je ředitel naší společnosti MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD.
S Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně jsme spolupracovali na první části experimentu MARS 105.
Mnozí naši konzultanti také na vysokých školách vyučují (například na Fakultě filozofické a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze).

Účast na konferencích

Konzultanti QED GROUP prezentují své odborné příspěvky na celé řadě vědeckých konferencí. Aktivně jsme se účastnili například těchto akcí:

 • HR Technology Summit 2009 (Barcelona)
 • 15th Annual European Mentoring and Coaching Conference 2008 (Prague)
 • 50th Annual International Military Testing Association Conference 2008 (Amsterdam)
 • CIPD HR Software Show 2008 (London)
 • XXIXth International Congress of Psychology 2008 (Berlin)
 • Xth European Congress of Psychology 2007 (Prague)
 • 8th European Social Network Conference 2007 (Corfu)
 • 47th Annual International Military Testing Association Conference 2005 (Singapore)
 • 19th Annual Society for Industrial and Organizational Psychology Conference 2004 (Chicago)

 Mapa webu  |  Redakční systém - NETservis s.r.o. © 2015

© 2010 QED GROUP, All rights reserved.